in this_issue
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Słowo wstępne

KWARTALNIK 2019, 1(148)

ISSN 0239-6858

INDEKS 357278

Słowo wstępne

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika w 2019 roku. Jest to też dobry moment, aby przekazać szereg ważnych dla Czytelników i Autorów informacji.

Tym numerem rozpoczynamy nowy rozdział w historii czasopisma. Nieco zmieniła się jego formuła i pragnę jako redaktor naczelna przedstawić  Państwu  te  zmiany i nasze ambitne zamierzenia.

Kwartalnik naukowy „Edukacja” w najbliższych latach będzie kontynuował dotychczasowe działania wydawnicze, ale szczególnie skoncentrujemy się na dalszym jego rozwoju, dzięki czemu stanie się on uznanym czasopismem o zasięgu międzynarodowym, skupiającym wiedzę ze wszystkich obszarów nauki podejmujących problemy edukacji.

Dlatego wypracowaliśmy strategię dalszego rozwijania współpracy z przedstawicielami nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych poprzez udostępnianie im środka komunikacji oraz metod skutecznej promocji wyników prowadzonych badań.

Chcemy także wspierać interdyscyplinarną współpracę badawczą między środowiskami reprezentującymi różne dziedziny nauk humanistycznych (w tym nauki o kulturze i religii), społecznych (w tym nauki socjologiczne, psychologię i pedagogikę),  przyrodniczych  (w   tym  nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej) oraz ścisłych (zwłaszcza w obszarze doświadczeń badawczych metodyków zajmujących się edukacją w tym obszarze). W kwartalniku będą publikowane teksty naukowe łączące dwa paradygmaty rozumienia edukacji. Do publikowania zapraszamy zarówno badaczy ulokowanych w nurcie badań jakościowych, jak i ilościowych, aby wszyscy mogli prezentować swoje najnowsze osiągnięcia naukowe.

Naszym kolejnym zamierzeniem jest zwiększenie dostępności artykułów napisanych przez polskich autorów, a dotyczących wyników badań nad edukacją w międzynarodowym środowisku naukowym. Dlatego do Rady Naukowej kwartalnika zostali zaproszeni wybitni badacze reprezentujący różne dyscypliny i dziedziny nauki   z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. W najbliższym czasie także w gronie redaktorów tematycznych znajdą się nie tylko uznani badacze z Polski, ale też z zagranicy. Ma to na celu umiędzynarodowienie kwartalnika. Zamierzeniem redakcji jest bowiem interdyscyplinarne, szerokie rozumienie edukacji i podejmowanie nowych wyzwań zmierzających do wprowadzenia czasopisma do obiegu międzynarodowego poprzez ożywienie dyskusji  na  temat  stanu i problemów edukacji w Polsce i na świecie.
 
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
redaktor naczelna

Spis treści

Spis treści / Table of Contents 


Małgorzata Sekułowicz
Anna Urbańska, Lesław Kulmatycki, Katarzyna Gębura, Krystyna Boroń-Krupińska

Techniki relaksacyjne podczas lekcji wychowania fizycznego a wybór strategii radzenia sobie ze stresem przez uczennice szkoły ponadgimnazjalnejAleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski

Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie badań nauczycieli


Marek Piotrowski, Rafał Jakubowski

The new face of science education in PolandAgnieszka Rumianowska

An existential-ontological approach to education with special attention paid to language education


Joanna Ogrodnik

Orientacja motywacyjna uczniów – weryfikacja teorii Johna Nichollsa w polskich warunkach edukacyjnych


Małgorzata Ciesielska, Remigiusz Szczepanowski

Wykorzystanie teorii obciążenia poznawczego w projektowaniu multimedialnych materiałów edukacyjnych


Paweł Ochwat

Rola humoru w procesie dydaktyczno-wychowawczym


Dorota Podgórska-Jachnik, Jacek Szmalec

Test Oceny Ręki Asystującej (AHA) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki


Łukasz Kutyło

Kapitał normatywny studentów w kontekście nabywania przez nich wiedzy, umiejętności oraz kompetencji


Anna Szeliga-Duchnowska, Mirosława Szewczyk

Klient nowy a zatrzymany – determinanty satysfakcji studentów


Anna Szeliga-Duchnowska, Mirosława Szewczyk

Klient nowy a zatrzymany – determinanty satysfakcji studentów


Małgorzata Sławińska, Milena Kaczmarczyk

Opinie o przebiegu praktyki studenckiej jako źródło informacji o kompetencjach przyszłych nauczycieli


Arkadiusz Wąsiński

Unikatowa publikacja encyklopedyczna (recenzja)Nasi autorzy

Related articles