in this_issue
 
Edukacja 02_2020_okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Spis treści

EDUKACJA 4/2019

Spis treści / Table of Contents 


 

Słowo wstępne


1.
Mateusz Wasylewski
Zakład Filozofii i Bioetyki, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

The impact of research waste on the scientific validity and integrity of clinical trials

Wpływ marnotrawstwa badawczego na rzetelność i integralność naukową badań klinicznych2.
Karolina Mudło-Głagolska
Katedra Psychologii Pracy i Organizacji, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

Czy pasja męczy? Podstawowe potrzeby psychologiczne jako mediator związku pasji pracy i zmęczenia przewlekłego nauczycieli

The education of children with migration experience in the Polish school – problems and challenges

3.
Lidia Pawlusińska
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska

Metoda symulacji w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji

The simulation method in early childhood education teacher training

pdf
Pobierz PDF


4.
Anna Błaszczak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Inteligencja i sumienność jako predyktory sukcesów maturalnych. Kiedy ciężka praca liczy się bardziej niż bycie bystrym?

Intelligence and consciousness as predictors of exam results. When hard work does matter more than being smart?

pdf
Pobierz PDF


5.
Dorota Różańska, Krystyna Górniak
Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego, Biała Podlaska, Polska

Zachowania prozdrowotne dziewcząt z wybranych szkół bialskich w kontekście obowiązku realizacji założeń edukacji zdrowotnej

Health-oriented behaviour of girls from selected Biała Podlaska schools in the context of the requirement to apply the principles of health education

pdf
Pobierz PDF


6.
Ludwik Dobrzyński, Martyna Gąsowska, Marek Kirejczyk, Ewa Droste, Artur Skwarek
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk, Polska

Edukacja jądrowa w szkole - problemy uczniów i nauczycieli z perspektywy Działu Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Nuclear physics education in schools – the problems of students and teachers seen from the perspective of the Education and Training Division of the National Centre for Nuclear Research

pdf
Pobierz PDF


7.
Michał Hnatiuk
Uniwersytet  Narodowy Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina

Wpływ czynników technologiczno-informacyjnych na efektywność kształcenia w Polsce

The impact of technological and information factors on the effectiveness of education in Poland

pdf
Pobierz PDF

 


 8.
Agnieszka Anielska
Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska


Publiczne uczelnie zawodowe szansą na regionalne centra edukacji całożyciowej? Analiza potencjału

State Vocational Higher Education Schools as future centres of lifelong education? Analysis of the potential

pdf
Pobierz PDF


9.
Miłosz Wawrzyniec Romaniuk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska

Żeglarstwo morskie w oczach młodzieży – wyobrażenia, obawy i oczekiwania

Sailing the seas as perceived by youth – images, fears and expectations

pdf
Pobierz PDF


10.
Anna Gulczyńska
Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Zastosowanie techniki eksternalizacji w systemowej terapii dziecka doświadczającego lęku

Application of the externalization technique in systemic therapy with a child experiencing anxiety

pdf
Pobierz PDF


11.
Dominika Wiśniewska
Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Dziecko słyszące rodziców niesłyszących. Kontekst rozwojowy, możliwości wspierania

The developmental context of hearing children of deaf parents – support possibilities

pdf
Pobierz PDF


12.
Izabela Krasiejko
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska

Refleksyjna edukacja studentów kierunku pedagogika w zakresie metodycznego działania asystenta rodziny

The reflective education of pedagogical students in family assistant work methods

pdf
Pobierz PDF


13.
Paweł Szymborski, Emilia Sobol, Tomasz Kasprzak, Kamila Hernik, Magdalena Dybaś--Stronkowska, Michał Stempień
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, Polska

Doskonalenie procesów z użyciem cyklu PDSA. Przykład naboru podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Improving the process of using the PDSA cycle using the example of evaluating the recruitment of external quality assurance entities for the Integrated Qualifications System

pdf
Pobierz PDF


Related articles