wbiezacymnumerze
 
Edukacja 02_2020_okladka
wyszukiwarka
 
W artykule prezentowana jest metodologia oraz  rezultaty badania nad zrównaniem wyników egzaminu gimnazjalnego dla lat 2002–2010 przeprowadzonych przez Pracownię Analiz Osiągnięć Uczniów w Instytucie Badań Edukacyjnych. Do badania zrównującego wylosowano ponad 10 tys. uczniów i wykorzystano informacje o ponad 500 zadaniach. Do zrównania wyników egzaminu wykorzystano modele IRT, wyniki przedstawiono na skali zmiennej ukrytej oraz na skali wyników obserwowalnych. Dzięki zastosowanej procedurze udało się wyizolować losowe wahania trudności między arkuszami egzaminacyjnymi w poszczególnych latach i przedstawić zmiany w poziomie umiejętności uczniów zdających egzamin gimnazjalny. Na podstawie rezultatów badań można stwierdzić, że poziom umiejętności humanistycznych gimnazjalistów jest stabilny, natomiast poziom umiejętności matematyczno-przyrodniczych wyraźnie spadkowy. W artykule dokonano walidacji zrównywania, porównując wyniki zrównania z wynikami badania międzynarodowego, porównywalnego w kolejnych cyklach badania PISA. Wyniki dla części humanistycznej wykazują wysoką zbieżność z wynikami PISA dla czytania ze zrozumieniem. W przypadku części matematyczno-przyrodniczej, która porównywana była z matematyką, zaobserwowano większe różnice.

Results of the 2002–2010 lower secondary school leaving exams on a common scale

The article presents the methodology and results of a survey on equating the lower secondary school examinations from 2002–2010. The survey was carried out by the Student Performance Analysis Unit at the Educational Research Institute. More than 10 000 students were selected for the equating study and information about more than 500 items was used. IRT models were used for equating exams, the results were presented on a latent variable scale and the observed score scale. Using this procedure, it was possible to isolate random difficulty variation between exam papers from specific years and present changes in ability level of students taking the exam. Based on the results, the level of humanities abilities of lower secondary school leavers was stable, whilst maths and science demonstrated a downward trend. Equating was validated by comparison with the results of the international PISA survey. Results for the arts and humanities were consistent with the PISA results for reading literacy. Maths and science, as compared with the PISA survey maths section demonstrated greater divergence.

Henryk Szaleniec, Magdalena Grudniewska, Bartosz Kondratek, Filip Kulon, Artur Pokropek, Pracownia Analiz Osiągnięć Uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych

  Wersja angielska

Zobacz podobne