wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prac nad polską adaptacją kwestionariusza Adult Reading History Questionnaire (ARHQ), autorstwa Dianne Lefly i Bruce’a F. Penningtona. Narzędzie to służy do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji, ma charakter sformalizowanego wywiadu z rodzicem dziecka zagrożonego wystąpieniem specyficznego zaburzenia czytania i opanowania poprawnej pisowni. Pytania w nim zawarte dotyczą przede wszystkim funkcjonowania dorosłej osoby wypełniającej ankietę. Artykuł omawia badania pilotażowe, przeprowadzone wśród 313 rodziców grupy 214 dzieci. Celem opisanych analiz była ocena wybranych aspektów trafności i rzetelności polskiej adaptacji kwestionariusza ARHQ oraz przygotowanie jego ostatecznej wersji, która zostanie poddana normalizacji. Uzyskane dotychczas wyniki wskazują, że ARHQ-PL jest narzędziem o zadowalającej trafności, co potwierdzają korelacje z poziomem czytania, pisania oraz funkcji fonologicznych, ocenianych u dzieci badanych rodziców. Również rzetelność polskiej wersji kwestionariusza jest na dobrym poziomie. Rezultaty dotychczasowych badań wskazują, że adaptowany kwestionariusz może, po zakończeniu procedury normalizacyjnej, stać się użytecznym narzędziem do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji w Polsce.


Evaluation of the usefulness of The Adult Reading History Questionnaire for identification of familial risk of dyslexia in Poland

This article presents the Polish adaptation of the Adult Reading History Questionnaire (ARHQ) created by Dianne Lefly and Bruce Pennington. ARHQ is used to identify risk of familial dyslexia, entailing formal interview of the parent of a child considered at risk for specific reading and spelling disorders. Its questions primarily address adult function. The article describes a pilot study conducted on 313 parents of 214 children. Analysis was performed to evaluate selected aspects of the validity and reliability of the Polish ARHQ adaptation, and to prepare the final version for normalisation. The results favourably demonstrated the validity of the ARHQ-PL tool. This was confirmed by correlation with the assessed reading, writing and phonological ability scores achieved by the children of parents tested. The reliability of the Polish version of the questionnaire was also good. The results so far indicate that the adapted questionnaire may, after normalisation, prove to be a useful tool for the diagnosis of familial risk of dyslexia in Poland.

Katarzyna Bogdanowicz, Instytut Badań Edukacyjnych
Katarzyna Wiejak, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Grażyna Krasowicz-Kupis, Instytut Badań Edukacyjnych
Natalia Gawron, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

 

Zobacz podobne