wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Celem podjętym w artykule jest analiza znaczenia środowiska funkcjonowania wiejskiego gimnazjum dla osiągnięć edukacyjnych oraz planów kształceniowych młodego pokolenia mieszkającego na wsi. Temat jest rozpatrywany na tle zmian zachodzących w Polsce. Przyjęto dwie płaszczyzny analiz: dynamiczną (porównanie wyników z lat 2002 i 2011) oraz środowiskową (analizie poddano dane pochodzące z badań przeprowadzonych w wiejskich gimnazjach działających w zróżnicowanych pod względem charakterystyk rozwojowych gminach – podmiejskich, popegerowskich, rolniczych). Wyniki wskazują, że zarówno umiejętności szkolne, jak i plany oraz aspiracje edukacyjne wiejskich gimnazjalistów są w znacznej mierze niezależne od lokalnych uwarunkowań środowiskowych. Szczególnie w środowiskach rolniczych wysokie efekty funkcjonowania gimnazjów okazują się być ich trwałym osiągnięciem.


The dynamics of diversity in rural lower secondary schools

This article analyses the significance of the environment for the functioning of rural lower secondary schools in connection with educational achievements and the future educational plans of youth living in rural areas. This issue is discussed from the perspective of the changes occurring in Poland. Two levels of analysis were performed: dynamic (comparing results from 2002 and 2011) and environmental (an analysis of data from studies on rural lower secondary schools found in developmentally diverse types of communes: suburban, post-state farm and agricultural). The results showed that both educational skills as well as the educational plans and aspirations of rural lower secondary school pupils are to a great extent independent of environmental conditionings. The high results attained by lower secondary schools in their functioning was found to be their long-term achievement, especially in agricultural communes.

Jarosław Domalewski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

pdf 

Zobacz podobne