wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł przedstawia wyniki badania sposobów angażowania się rodziców w naukę gimnazjalistów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) i bez takich potrzeb oraz wpływ tego zaangażowania na osiągnięcia szkolne uczniów. Analizując wyniki uzyskane na próbie liczącej ponad 1500 gimnazjalistów, wśród których znalazło się ponad 300 uczniów z SEN, ustalono, że rodzice dzieci z obu grup sięgają z różnym nasileniem po poszczególne sposoby pomagania dzieciom. Rodzice dzieci z SEN zdecydowanie częściej bezpośrednio pomagali swoim dzieciom w odrabianiu zadań domowych, choć wykorzystywanie tej strategii jest ujemnie skorelowane z osiągnięciami szkolnymi uczniów w obu grupach. Uzyskane wyniki przeczą powszechnemu przekonaniu, że uczniowie z SEN wymagają innych sposobów rodzicielskiego wsparcia w nauce niż ich rówieśnicy o prawidłowym rozwoju. Wyniki te mogą mieć praktyczne znaczenie dla kształtowania przekonań rodziców i nauczycieli na temat skutecznych sposób wspierania osiągnięć szkolnych gimnazjalistów.


Parents’ engagement into education of lower secondary school students with and without the special educational needs – which stategies bring expected results?

This article reports analysis of approaches to engagement by parents of lower secondary school students, with and without special educational needs, as well as their effect on school achievement. Analysis of results from almost 1,5 thousand of Polish lower secondary school students, including almost 300 students statemented as SEN, showed that parents in both groups varied in their strategies to help their children. Parents of students with SEN more often directly helped their children with homework, although this strategy negatively correlated with school achievement for both groups. The results opposed the widely held claim that students with SEN require alternative types of parental support. These findings may, therefore, demonstrate a practical role for the shaping of parental and teacher’ belief about the most efficient means to improved achievement for lower secondary school students.

Grzegorz Szumski, Maciej Karwowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej

pdf 

Zobacz podobne