wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Mimo że kształcenie ustawiczne staje się wymogiem współczesnego rynku pracy, w Polsce w każdym miesiącu zaledwie 1,3% osób bezrobotnych uczestniczy w kształceniu pozaszkolnym w celach zawodo-wych. Mniej więcej połowa z nich korzysta ze szkoleń organizowanych przez urzędy pracy, zaś pozostali dokształcają się we własnym zakresie, co wiąże się z kosztami, ale i swobodą wyboru szkolenia. W artykule porównano efektywność zatrudnieniową netto udziału w szkoleniach obu tych grup na podstawie danych z „Badania aktywności ekonomicznej ludności” dla lat 2001–2013. W tym celu oszacowano model logitowy odpływów z bezrobocia do zatrudnienia. Wyniki wskazują na odmienne oddziaływanie obu grup szkoleń – podejmowane z inicjatywy urzędów pracy ułatwiają zatrudnienie na ogół tylko krótkookresowo, zaś szkolenia z inicjatywy bezrobotnych zwiększają szanse na zatrudnienie przede wszystkim w dłuższym okresie. Ponadto efektywność szkoleń jest zróżnicowana według cech osób bezrobotnych.


Effectiveness of training programs for the unemployed in Poland

Although lifelong learning seems expected within the contemporary labour market, only 1,3% of unemployed Poles participate in non-formal vocational training. Approximately half take part in training programmes organised by local labour offices, whereas the remainder initiate training on their own, which incurs expenses, but otherwise allows a free choice of training. In this paper, employment effectiveness for these two groups is compared on the basis of data from the Polish LFS of 2001–2013. For this purpose a logit model of outflows from unemployment to employment was estimated. The outcomes indicated that results of the two approaches to training differed – those initiated by the local labour office increased the probability of short term employment, whereas action initiated by the unemployed themselves led to similar effects, but mainly in the medium term. Effectiveness of training varied according to the characteristics of the unemployed.

Jacek Liwiński, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

pdf