wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Od 2005 r. wyniki egzaminu maturalnego są podstawowym kryterium oceny kandydatów podczas naboru na studia pierwszego stopnia. Jednakże do tej pory wciąż nie zbadano, czy wyniki egzaminu są dobrym wskaźnikiem sukcesu na studiach. Głównym celem artykułu jest ocena wartości prognostycznej punktów rekrutacyjnych, będących funkcją wyników egzaminów maturalnych. Do analizy wykorzystano dane administracyjne, pochodzące z rejestrów elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku większości programów studiów związki pomiędzy wynikami rekrutacyjnymi a miernikami sukcesu w studiowaniu okazały się bardzo słabe. Oznacza to, że – przynajmniej w wypadku Uniwersytetu Warszawskiego – punkty rekrutacyjne oparte na wynikach maturalnych nie są dobrym predyktorem sukcesu na studiach.


Predictive validity of admission points from results of the Matura exam. The University of Warsaw example

Since 2005, the results of the Matura exam have been the primary criterion for evaluation of applicants for admission to first cycle studies at university. However, as yet, the exam has not so far been assessed as an indicator for academic success. The main purpose of this paper was to evaluate the predictive validity of admission points, which are a function of the results of the Matura exam. The study is based on administrative data exported from administrative registers of the University of Warsaw. For the vast majority of degree courses, there was virtually no correlation between admission points and academic success. From this it can be inferred at least, that at the University of Warsaw, admission points based on the Matura exam are not a good indicator for future academic success. 

Tomasz Zając, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, Uniwersytet Warszawski

pdf