wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Głównym celem podjętych rozważań była próba odpowiedzi na pytanie: W jakiego rodzaju podmiotach z regionalnego otoczenia szkoły wyższe upatrują swoich interesariuszy zewnętrznych? W tym celu przedstawiono założenia teorii interesariuszy oraz możliwości jej wykorzystania do analizy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Zaprezentowano również ewolucję regulacji formalno-prawnych dotyczących współpracy szkół wyższych z otoczeniem oraz kierunki zmian w zakresie zarządzania uczelniami w Polsce. Następnie poddano analizie treści dokumentów strategicznych uczelni: 209 misji i 86 strategii rozwoju 214 polskich uczelni zaklasyfikowanych do trzech kategorii: publicznych uczelni akademickich, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz uczelni niepublicznych. Zwracano w nich uwagę na występowanie określonych kategorii zewnętrznych interesariuszy w perspektywie regionalnej. Stwierdzono, że szkoły wyższe najczęściej deklarują potrzebę współpracy z przedstawicielami sfery gospodarczej i władz publicznych. Ustalono również, że typ uczelni różnicuje zorientowanie uczelni na współpracę z otoczeniem regionalnym: najbardziej zorientowane na współpracę z regionalnymi interesariuszami są państwowe wyższe szkoły zawodowe.


External stakeholders in Polish higher education

The article discusses interplay between institutions in higher education (HEIs) and the socio-economic environment. Analysis of the formal and legal conditions and changes in the HEI environment shows that cooperation is becoming an increasingly important dimension in management. In this paper, a tendency in the institutionalisation of these relations and the effects of a new mechanism for distribution of benefits on their shaping was observed, and which was characteristic of the stakeholder theory presented. The empirical section investigates the regional perspective for missions and development strategies of HEIs in the presence of certain categories of external stakeholders. The study showed that HEIs most frequently addressed cooperation with representatives of business and public authorities. HEIs recognised these two types of entity as external stakeholders in the region. It was also found that type of HEI influenced its orientation to cooperation. State higher schools of vocational education were the most friendly towards cooperation with regional stakeholders.

Agnieszka Piotrowska-Piątek, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska

pdf 

Zobacz podobne