wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł prezentuje wyniki badania, którego celem była diagnoza poziomu funkcjonowania uwagi dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I–III) i wyłonienie ewentualnych grup ryzyka. W badaniu przeprowadzonym w dwóch poznańskich szkołach podstawowych wzięło udział 256 osób, z czego 33% to uczniowie z klasy I, 31% z klasy II i 36% z klasy III. Pomiarom poddano takie parametry uwagi, jak koncentracja, spostrzegawczość, impulsywność, nieuważność oraz zdolność hamowania poznawczego. Do pomiaru hamowania poznawczego zastosowano trójkolorową wersję testu Stroopa, natomiast pozostałe parametry zbadano za pomocą testu badania uwagi D2. Metoda analizy skupień k-średnich na przypadkach pozwoliła wyodrębnić pięć istotnie różniących się między sobą podgrup dzieci, które ze względu na profil uwagi nazwano: "przeciętni", "skoncentrowani", "nieskoordynowani", "impulsywni" i "rozkojarzeni". Jedynie w skupieniach "przeciętni" i "skoncentrowani" zaobserwowano istotną dominację określonych grup wiekowych. W skupieniu "przeciętnych" większość stanowili uczniowie klasy I, zaś w skupieniu "skoncentrowanych" - uczniowie klasy III. Istotne różnice w liczebności pod względem płci ujawniły się tylko w skupieniu "impulsywni", gdzie znalazło się więcej dziewczynek.


Attentional functioning patterns in early school children: risk groups

The main purpose of the paper was to analyse the characteristics of attention in early school children and to identify risk groups. The study involved 256 primary school children in grades I–III. First, second and third grade pupils made up 33%, 31% and 36% of the sample, respectively. Five attention measures (concentration, perception, impulsivity, inattention and cognitive inhibition) were investigated. The three-colour version of the Stroop Test (1935) was applied as the cognitive inhibition task. The D2 Test of Attention by R. Brickenkamp (Polish version by E. R. Dajek, 2003) was used to measure concentration, perceptual abilities, impulsiveness and inattention. The cluster analysis method of k-means was used. Five significantly different groups of children were identified, classified as: "uncoordinated", "average", "impulsive", "focused" and "distracted". Only the "average" and "focused" revealed the significant dominance of certain age groups regarding concentration. In the case of "average", most children were in grade I, while in the case of "focused" most were in grade III. Significant gender differences were only shown with girls dominating as "impulsive".

Anna Nowotnik, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiwiecza 

 

 

Zobacz podobne