wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,  zalecenia dla systemu egzaminacyjnego. Artykuł przedstawia przyczyny trudności w ocenianiu poprawności językowej prac pisemnych uczniów na przykładzie prac uczniowskich z badania Diagnoza kompetencji gimnazjalistów 2011. Przyczyny te mają charakter ściśle językowy (np. nie zawsze wiadomo, jak klasyfikować pewne zjawiska tekstowe) lub zewnętrzny (np. egzaminatorzy różnie oceniają te same błędy). Decyzje egzaminatorów są tym bardziej istotne, że podczas egzaminu gimnazjalnego stosuje się skalę ilościową, co oznacza, że na ostateczny wynik ucznia ma wpływ liczba wskazanych przez egzaminatora błędów. Analiza przedstawiona w artykule dowodzi, że jest to rozwiązanie zawodne. Aby poprawić obecny – wysoce niezadowalający – stan rzeczy, należy ułatwić nauczycielom doskonalenie zawodowe oraz zmodyfikować sposób oceniania warstwy językowej prac uczniowskich podczas egzaminów kończących etapy edukacyjne.


Linguistic validation of the examination papers of III rd class lower-secondary school students

The article is based on students’ compositions from the Lower Secondary School Students Competence Assessment 2011 and discusses the sources of problems in assessing the linguistic accuracy of students’ written work. The reasons are both strictly linguistic in nature (e.g. it not always being clear how to classify certain textual phenomena) and extralinguistic (e.g. different examiners inconsistently evaluate the same errors). Examiners’ decisions are important in the lower secondary school examination as a quantitative scale is used to determine students’ final scores according to the number of errors identified by the examiner. The analysis presented demonstrates the unreliability of this approach. To mollify this situation, we should conduct teacher support activities and modify the method of evaluating linguistic aspects of students’ work in the public examination system.

Joanna Dobkowska, Agata Hącia
, Pracownia Języka Polskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Zobacz podobne