wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Nowa podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) na poziomie gimnazjum zawiera, sprecyzowane dla każdego przedmiotu, treści nauczania oraz nadrzędne w stosunku do nich cele kształcenia, czyli ogólne umiejętności, które powinien nabyć absolwent gimnazjum. Zadaniem systemu egzaminacyjnego jest zatem sprawdzanie nie tylko przyswojenia konkretnego materiału, ale również opanowania bardziej uniwersalnych umiejętności. Autorzy artykułu postulują stosowanie pytań testowych, które sprawdzają ujęte w podstawie programowej umiejętności, wykorzystując przykłady nieznane uczniom. W ten sposób możliwe jest rozróżnienie pomiędzy sytuacją, kiedy uczeń „zna przykład” (pamięta fakty), a taką, gdy „zna zasadę” (opanował umiejętność i umie posługiwać się nią w różnych sytuacjach). Analiza kilku przykładowych zadań tego typu oraz wyników uzyskanych przez rozwiązujących je uczniów skłania ponadto autorów do postawienia tezy, że osadzenie zadania w nietypowym kontekście nie powoduje istotnego wzrostu jego trudności.

 

An example should be just an example. Which tasks really check skills?

The new core curriculum for natural sciences (biology, chemistry, physics and geography) at lower secondary school level details each topic and the teaching goals involved, defining the generic skills that a lower secondary school graduate should possess. The aim of the lower secondary school leaving examination is, therefore, not only to assess memorisation of specific material but also mastery of more universal skills. The authors of the article advocate the use of test questions that check the skills included in the core curriculum and employ unfamiliar examples. In this way, it should be possible to distinguish between cases in which the student knows the example (remembers the facts), and the one in which they know the principle (have mastered the skill and know how to apply it in different situations). In addition, an analysis of example tasks of this type and the results obtained by students solving them, invites the thesis that embedding a task in an unusual context does not lead to significant increase in its difficulty.

Wojciech Grajkowski, Barbara Ostrowska, Pracownia przedmiotów Przyrodniczych, Instytut Badań Edukacyjnych

  Wersja angielska

Zobacz podobne