wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Myślenie chronologiczne jest nieodzownym narzędziem porządkującym narrację historyczną i nadającym sens sekwencji wydarzeń. Nie jest ono naturalną umiejętnością, dlatego tak ważne jest świadome włączanie w proces dydaktyczny zadań stymulujących tę umiejętność. Równie istotne jest odpowiednie sprawdzanie umiejętności chronologicznych uczniów za pomocą dobrze skonstruowanych zadań na egzaminach podsumowujących kolejne etapy edukacyjne. Autorzy omawiają zadania sprawdzające myślenie chronologiczne we współczesnych arkuszach egzaminacyjnych Finlandii, Francji, Holandii, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii, a następnie poddają analizie zadania zamieszczane w polskich arkuszach egzaminacyjnych z przedmiotów humanistycznych na poziomie gimnazjum w latach 2002–2011 oraz w pierwszym arkuszu z historii (2012 rok). W ostatniej części przedstawione są wyniki przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych badania sprawdzającego myślenie chronologiczne gimnazjalistów.


How is chronological thinking tested?

Chronological thinking is an indispensable tool to structure a historical narrative and to give meaning to a sequence of events. It is not a natural skill, so the conscious inclusion of tasks stimulating that skill in teaching is crucial. It is important to appropriately test students’ chronological skills by means of well-constructed examination tasks administered at the conclusion of subsequent stages of education. The authors discuss tasks that assess chronological thinking included in contemporary exam papers in Finland, France, the Netherlands, Russia, the USA and the United Kingdom. The tasks included in Polish arts and humanities exam papers at the lower secondary school level in the years 2002–2011 and the first history paper (2012) are then analysed. The final section presents the results of a survey to test the chronological thinking of lower secondary school students carried out by the Educational Research Institute.

Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski, Aleksandra Oniszczuk, Jacek Staniszewski, Klaudia Starczynowska,
Pracownia Historii, Instytut Badań Edukacyjnych

  Wersja angielska

Zobacz podobne