wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Artykuł został poświęcony roli i znaczeniu egzaminów zewnętrznych w polskim systemie szkolnym. Punktem wyjścia dla swoich badań uczyniono oczekiwane zmiany, które miały zaistnieć po wprowadzeniu egzaminów zewnętrznych i powołaniu do życia kolejnego etapu edukacyjnego, czyli gimnazjum. Głównym problemem badawczym było określenie pozytywnych i negatywnych oddziaływań systemu egzaminów zewnętrznych na proces kształcenia i oceniania w gimnazjum. Za najważniejsze uznano określenie rozmiaru oddziaływań oceniania zewnętrznego na wewnątrz szkolny system oceniania. Artykuł omawia, jak zaobserwowane oddziaływania egzaminów zewnętrznych wpływają na sferę poznawczą i osobowościową uczniów.

External high school exam: what enables and what limits

The article focuses on the role and importance of external examinations in our school system. The starting point for research presented in the paper are expected alterations which should have occurred after the introduction of external examinations and bringing the next stage of education secondary school into being. The main research problem was to determine the positive and negative influence of external examinations system on the educational process and assessment in secondary school. The most important was to determine the dimension of external examinations influences on school assessment system and question, how they would affect the cognitive realm and the personality of students. Inappropriate use of external examinations system may cause irreversible (not always beneficial) changes in students graduating from those schools.

Lidia Pawlusińska, Publiczne Gimnazjum w Przybiernowie

 

Zobacz podobne