wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Celem prezentowanego badania było wykrycie związków pomiędzy spostrzeganiem różnych aspektów klimatu i kultury szkoły przez nauczycieli a wynikami nauczania oraz spostrzeganym nasileniem zachowań problemowych wśród uczniów. Anonimowe badania ankietowe objęły nauczycieli z czterech warszawskich gimnazjów (n = 140). Badania dotyczyły różnych wymiarów klimatu i kultury szkoły, takich jak spostrzegane przez nauczycieli relacje społeczne w szkole, charakterystyka procesu edukacji, podzielane przez nauczycieli ideologie oświatowe czy poczucie obciążenia pracą. Spostrzegane przez nauczycieli nasilenie zachowań problemowych było bezpośrednio związane z trzema czynnikami: ukierunkowaniem nauczania na wyniki, akceptacją romantycznej ideologii oświatowej oraz negatywnymi relacjami pomiędzy uczniami. Wyższe wyniki nauczania szkoły związane były z długością stażu w zawodzie nauczycielskim, spostrzeganym zaangażowaniem uczniów w naukę oraz niskim poczuciem obciążenia pracą. Ponadto okazało się, że nauczyciele mężczyźni, w porównaniu do kobiet, spostrzegają klimat szkoły jako korzystniejszy w wielu jego wymiarach.


The importance of school culture and climate for academic achievement and the intensity of youth problem behaviours perceived by teachers

The aim of this study was to reveal the relationships between the teachers’ perception of various school climate/culture aspects and school academic achievement and perceived intensification of problem behaviour among young people. The anonymous survey was conducted among teachers (n = 140) from four Warsaw lower secondary schools. The study included various aspects of school climate and culture: perceived social relationships at school, the characteristic of the educational process, educational ideologies among teachers, and sense of workload. Teachers’ perception of intensification of youth problem behaviour was directly related to three factors: results-oriented teaching, acceptance of the romantic educational ideology and the negative relations between students. The higher school academic achievement was related to the length of teachers’ career, perceived students’ commitment to learning and low teachers’ sense of workload. Moreover, it turned out that the male teachers, compared to female teachers, perceived school climate as a more favourable.

Krzysztof Bobrowski, Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

Zobacz podobne