wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w 2011 r. badania kwestionariuszowego dotyczącego opinii rodziców na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedmiotem analiz było zadowolenie z pracy szkoły rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. Stworzono wskaźnik zadowolenia obejmujący aspekty edukacyjne, opiekuńcze oraz pracę nauczycieli. Następnie na podstawie analiz różnych sposobów organizacji pracy z dziećmi w szkole, wyłoniono pięć czynników opisujących te sposoby: (1) motywacja do nauki; (2) aktywne formy zajęć; (3) dydaktyka; (4) relacje z rówieśnikami; (5) zajęcia dodatkowe. W analizach regresji sprawdzano związki wyłonionych czynników z ogólnym poziomem zadowolenia rodziców ze szkoły. Okazało się, że najsilniejszymi predyktorami zadowolenia są: motywacja dziecka do nauki (czynnik 1) i organizowanie atrakcyjnych, aktywnych form zajęć (czynnik 2). Stwierdzono także istnienie istotnej, choć słabej, zależności pomiędzy zadowoleniem rodzica ze szkoły, a jego wykształceniem.


Parental satisfaction with school – determining factors

The article presents the results from a questionnaire survey on the opinion of parents about pre-school and early school education conducted in 2011. This analysis focuses on school assessment by parents who have at least one child attending school. in analyses, five factors describing parental satisfaction emerged: child satisfaction with school, learning load attractiveness of classes, contact with peers, special classes. Regression analyses were used to examine relations between identified factors and a general assessment of satisfaction with the care and education of the child. The strongest predictors for satisfaction with care and the child’s education are child’s satisfaction with school (factor 1) and attractiveness of classes (factor 3).

Radosław Kaczan, Piotr Rycielski, Pracownia Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia, Instytut Badań Edukacyjnych
Olga Wasilewska, Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej, Instytut Badań Edukacyjnych

   Wersja angielska

Zobacz podobne