wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Zgodnie z teorią, znaczący wpływ na rozwój kapitału ludzkiego dziecka mają inwestycje ponoszone w formie wydatków na dobra i usługi edukacyjne. W Polsce usługi te świadczone są głównie przez publiczny system edukacji, jednakże w dużym stopniu są one uzupełniane prywatnymi wydatkami ponoszonymi przez rodziców. Celem artykułu jest identyfikacja społeczno-ekonomicznych determinantów prywatnych wydatków edukacyjnych, w tym wydatków na opłaty szkolne, korepetycje i kursy, pomoce i materiały naukowe, oraz internet towarzyszących edukacji odbywanej w szkołach publicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie reprezentatywnych dla Polski danych pochodzących z Badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2009–2010. Wyniki analizy wykonanej metodą regresji logistycznej wskazują, że dochód rozporządzalny per capita oraz wykształcenie rodziców, a szczególnie wykształcenie matki, najsilniej wpływają na partycypację rodziców w kosztach edukacyjnych dzieci we wszystkich analizowanych kategoriach wydatków. Jednocześnie ważną rolę odgrywają różnice regionalne oraz dysproporcje między klasą wielkości miejscowości, w szczególności w odniesieniu do wydatków na kursy i korepetycje.


Family socio-economic profile and private spending on educational goods and services

According to theory, educational goods and services have an important impact on a child’s human capital. Although the majority of educational services in Poland are delivered within a public education system, various educational costs are borne by parents. This paper looks at the socio-economic determinants of private spending on education, including fees, private tutoring and courses, educational goods and materials, and the internet. The analysis was performed using the Polish Household Budget Survey for 2009 and 2010. Results from a logit regression suggest that disposable household income per capita and parental level of education, especially mother’s level of education have the greatest impact on spending on educational goods and services. This was true for all analysed categories of expenditure. Regional disparities and community size were an important factor especially with regards to spending on private tutoring and additional courses.

Magdalena Rokicka, Urszula Sztanderska,
Zespół Ekonomii Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych

  Wersja angielska

Zobacz podobne