wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Recenzja książki: Zawistowska, A. (2012). Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce. Warszawa: Scholar.

Zamieszczone w książce analizy dotyczą wpływu środowiska społecznego uczniów na: (a) wybór gimnazjum (w podziale na publiczne i prywatne), (b) wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz (c) wybór uczelni i kierunku studiów. Książka w przekonujący sposób uzasadnia korzyści z zastosowania ujęcia horyzontalnego do analizy nierówności edukacyjnych w Polsce, mimo że prezentowane wnioski mają charakter fragmentaryczny i nie składają się na obraz całej edukacji. Wynika to ze słabości dostępnych danych, które pochodzą z badań prowadzonych w ramach różnych perspektyw metodologicznych, zaś ich część ma zasięg lokalny. Autorka rozpoczyna od omówienia teorii nierówności edukacyjnych, które pojawiły się na świecie w ciągu ostatniego półwiecza. Przegląd ten jest aktualny i kompletny, przez co stanowi użyteczne kompendium wiedzy dla badaczy i polityków oświatowych. W celu poddania analizie danych empirycznych autorka wybrała ujęcie horyzontalne, w którym bada się czynniki wyboru jednej z alternatywnych ścieżek kształcenia. Pomimo tych ograniczeń, książka stanowi wartościowe podsumowanie aktualnej wiedzy na temat nierówności horyzontalnych w Polsce a zarazem wskazuje obszary, które wymagają dalszych badań.


Alice in the land of inequality

Book review: Zawistowska, Al. (2012). Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce [Horizontal educational inequality in contemporary Poland]. Warszawa: Scholar.

The author starts with a review of theories of educational inequality formulated during the last half-century. This review is complete and up to date and is therefore a useful resource for researchers and educational policy makers. For the purpose of analysis of empirical data the author has chosen a horizontal approach which examines factors influencing choice between available educational paths. The analyses presented in the book include (a) the impact of social background on middle school choice decisions (whether public or private), (b) determining factors for secondary school choice after completing middle school and (c) choice of university and field of study at tertiary level. Although the findings presented are fragmentary and do not provide a picture of the whole system, the book convincingly supports the benefits of a horizontal approach to understanding and explaining educational inequality in Poland. These shortcomings result from the weakness of the available data which were collected in studies following different methodological perspectives in some cases restricted to local communities. Despite these limitations, the book is a valuable summary of current knowledge about horizontal inequalities in Poland and at the same time identifies areas which require further research.

Zbigniew Sawiński, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Zobacz podobne