wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego związku poziomu umiejętności czytania i funkcjonowania uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W zakresie umiejętności czytania pomiarowi poddano dwa wymiary – dekodowanie i rozumienie. Zastosowano do tego narzędzie PROLEXIA. Natomiast w zakresie funkcjonowania uwagi analizie poddano takie jej funkcje jak: koncentracja, zdolność spostrzegania, impulsywność, nieuważność (inattention) oraz zdolność hamowania poznawczego. Do pomiaru zdolności hamowania poznawczego zastosowano trójkolorową wersję zadania Stroopa, natomiast pozostałe parametry uwagi zbadano za pomocą Testu badania uwagi D2. Do analizy wyników zastosowano metodę analizy skupień na przypadkach według procedury k-średnich. Dla wszystkich grup wiekowych łącznie wyodrębniono 5 skupień (parametrów uwagi) istotnie różniących się między sobą pod względem sposobu organizacji (profil uwagi), które nazwano kolejno: „przeciętni”, „skoncentrowani”, „nieskoordynowani”, „impulsywni” i „rozkojarzeni”. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice w zakresie poziomu umiejętności czytania pomiędzy grupami. „Skoncentrowani” uzyskiwali istotnie wyższe wyniki niż „nieskoordynowani” oraz istotnie wyższe niż „przeciętni”, w obydwu przypadkach – zarówno w dekodowaniu, jak i w rozumieniu.


Attention functioning and level of reading skills in early school children

The paper presents results of research on the level of reading skill and attention functioning in early school children. The study involved 256 I–III grade elementary school children, each grade numbering roughly one third of the sample population. Two dimensions of reading skills (decoding and reading comprehension) were measured by PROLEXIA test and five attention parameters (concentration, perceptivity, impulsivity, inattention and cognitive inhibition) were measured. The three colour version of the Stroop Test was applied as a cognitive inhibition task. The D2 Test of Attention by Brickenkamp was used to measure concentration, perceptual abilities, impulsiveness and inattention. Cluster analysis was used for all ages. Five significantly different groups of all participating children were identified, respectively labelled as: "uncoordinated," "average," "impulsive," "focused" and "distracted" according to attention function. In the cases of decoding and comprehension there were statistically significant differences in literacy levels between "focused", who produced significantly higher reading scores than the "uncoordinated" and "average".

Anna Nowotnik,
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Zobacz podobne