wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

W gimnazjum biologia, chemia, fizyka i geografia nauczane są jako osobne przedmioty, władze szkoły mogą jednak wprowadzić do szkolnego planu nauczania zajęcia edukacyjne, na których realizowane będą treści z kilku przedmiotów łącznie, co określa się jako nauczanie blokowe. Przeprowadzono badanie jakościowe oparte na wywiadach indywidualnych i grupowych mające na celu określenie, na ile koncepcja nauczania blokowego jest znana nauczycielom, dyrektorom szkół i uczniom, jaki mają do niej stosunek i jakie dostrzegają przeszkody utrudniające jej ewentualną realizację w szkole. Wyniki wskazują, że nauczanie blokowe przedmiotów przyrodniczych praktycznie nie występuje w polskich gimnazjach, a respondenci, pomimo deklaracji, że nauki przyrodnicze powinny stanowić spójną całość, w większości przypadków nie wyobrażają sobie wprowadzenia w gimnazjum zajęć łączących treści z różnych przedmiotów. Wskazują przy tym na liczne ograniczenia natury organizacyjnej, finansowej i merytorycznej, które uniemożliwiają, ich zdaniem, stosowanie nauczania blokowego na tym etapie edukacyjnym.

 

Integration of science subjects in lower secondary school in teachers’, heads’ of school and students’ opinions

In Polish lower secondary schools biology, chemistry, physics and geography are taught as four separate subjects. School authorities however, can provide lessons during which two or more subjects are taught together. This is known as integrated teaching. A qualitative survey, based on focus group interviews (FGI) and individual in-depth interviews (IDI), was executed to determine how familiar teachers and heads of school were with the idea of integrated teaching, their attitudes towards it and obstacles that hamper its implementation. Results indicate that integrated science teaching is practically absent from Polish lower secondary schools. Although they often had the opinion that all science subjects should be grouped together, respondents in most cases could not imagine introducing regular lessons covering material from more than one subject into lower secondary schools. They perceived too many organizational, financial and content-related barriers, which, in their opinion, made it impossible to integrate science teaching at this level.

Wojciech Grajkowski, Pracownia Przedmiotów Przerodniczych, Instytut Badań Edukacyjnych

  

Zobacz podobne