wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Invented spelling to pismo małych dzieci (w wieku 3–7 lat), niepoddanych jeszcze zinstytucjonalizowanej nauce czytania i pisania lub znajdujących się na jej początku, których pisanie jest bardziej spontaniczne niż wyuczone. W artykule omówiono prace poświęcone rozwojowi wczesnych umiejętności pisania oraz czynnikom, które mają na niego wpływ, takim jak wczesna świadomość morfologiczna, grafotaktyczna czy metody nauczania. Zapiski małych dzieci pozwalają wnioskować na temat dziecięcych konceptualizacji dotyczących języka pisanego, obrazują proces narastania świadomości językowej i ortograficznej. Invented spelling jest uznawane, obok m.in. zdolności fonologicznych czy wiedzy o literach, za istotny czynnik prognozujący późniejsze umiejętności czytania i pisania.


Invented spelling – a window on early literacy

A wide spectrum of research on preschool spelling development in different languages is presented. In Poland, children at kindergarten are usually at a stage of pre-literacy. Invented spelling means the writing produced by young children (aged 3–7 years) before they are formally taught reading and writing or are at the beginning of the learning process. Their writing is more spontaneous than learned. The paper describes investigations on the development of early literacy and factors influencing it, such as knowledge about orthographic (spelling) patterns, early morphological awareness or teaching methods. Children’s early writing provides a window on their conceptualisation of the written language, illustrating the process of rising language awareness and spelling skills. Invented spelling is considered, together with phonological abilities and letter knowledge, as a strong predictor of later literacy skills.

Elżbieta Awramiuk, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku

Wersja angielska

Zobacz podobne