wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Aktywność rodziców jako czynnik wpływający na osiągnięcia szkolne uczniów jest rozpatrywana w dwóch aspektach: jako zaangażowanie w proces uczenia się dziecka oraz jako kontakt ze szkołą. Niniejsze opracowanie ma na celu zasygnalizowanie wybranych kwestii związanych z badaniami tej problematyki. Opiera się ono na pracach anglosaskich, głównie amerykańskich, w których te kwestie są szeroko i wnikliwie analizowane. Artykuł składa się z dwóch części; w pierwszej zaprezentowano kwestie związane z definiowaniem i określaniem komponentów zaangażowania, w drugiej omówiono badania dotyczące związków zaangażowania rodziców z osiągnięciami uczniów.


Parental involvement and student achievement

Activity of parents as a determinant of educational achievement of students is considered in two ways: as an engagement in the learning process of the child and as a contact with the school. This paper is intended to signal the selected issues related to re-search of this problems. It is based mainly on American works in which these issues are widely and thoroughly analyzed. Article consists of two parts; the first shows the issues related to defining and identifying the components of engagement, the second discusses research on the relationships between parents involvement and pupils’ achievements.

Waldemar Kozłowski, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Zobacz podobne