wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule przedstawiono analizę ilościową oceny efektywności procesu kształcenia i prowadzonych badań naukowych w szkołach wyższych. Analizie poddano 31 publicznych uczelni MNiSW w latach 2001–2008. Pomiar efektywności został przeprowadzony przy zastosowaniu metody nieparametrycznej DEA oddzielnie dla dwóch podgrup uczelni: uniwersytetów i szkół technicznych. Za rezultaty procesu kształcenia przyjęto liczbę absolwentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych, a za wyniki działalności badawczej uczelni: liczbę publikacji, cytowań oraz wartość grantów. Porównanie wskaźników efektywności wskazuje na ich ujemną korelację, co może potwierdzać wymienność działalności dydaktycznej i naukowej.

 

Teaching or research? An analysis of teaching and research efficiency in Polish public universities

In this article an analysis concerning the efficiency evaluation of teaching and conducting research is reported. Thirty one public higher education institutions in Poland were studied using the nonparametric DEA method in the period 2001-2008. The results of teaching were measured according to the number of full-time and part-time graduates while the results of research activities were assessed by the number of publications, citations and value of research grants. The scores of teaching and research efficiency were negatively correlated which can indicate a tradeoff between teaching and research activities.

Joanna Wolszczak-Derlacz, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

  Wersja angielska

Zobacz podobne