wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Kwalifikacyjną strukturę popytu na pracę najczęściej opisuje się poprzez kategorie z klasyfikacji zawodów – powszechnie stosowane w publicznym pośrednictwie pracy. Nie mają one jednak bezpośredniego przełożenia na system edukacji, a jednocześnie są mało intuicyjne dla pracodawców. Celem artykułu jest opisanie popytu na pracę poprzez identyfikację profili kompetencyjnych pożądanych przez pracodawców. Ich analiza pozwala ustalić, które kompetencje stanowią ogólny, a które specyficzny kapitał ludzki, a także sformułować wnioski dla systemu kształcenia. W badaniu wykorzystano dane dotyczące pomorskiego rynku pracy i posłużono się analizą skupień oraz analizą współczynnika zmienności częstości zgłoszeń zapotrzebowania na zdefiniowane cechy osobowe, kompetencje kluczowe i kwalifikacje zawodowe. Wyniki wskazują m.in. na konieczność zwiększenia nacisku na kształtowanie cech osobowych we wczesnych latach edukacji szkolnej oraz w kształceniu zawodowym, a także na konieczność większego udziału kształcenia kompetencji kluczowych w szkolnictwie wyższym.

 

The role of the education system of in providing skills for employers: an analysis of the Pomeranian labour market

The qualification structure of the labour market is usually described by the categories of the classification of occupations which is widely used in the public employment services. This structure however is not directly linked to the education system, and is not intuitive for employers in its application. The purpose of this article is to describe labour demand by identifying the competency profiles desired by employers. Their analysis allows determination of which skills are general and which are specific human capital and to formulate recommendations for the education system. The study uses data from the Pomeranian labour market. It applies cluster analysis and the analysis of the coefficient of variation of the frequency of demand for each of the predefined personal characteristics, key competencies and occupational qualifications. The results highlight the need to increase emphasis on the formation of personal qualities in the early years of education and the need for a greater role for key competence training in higher education.

Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

 

Zobacz podobne