wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

W badaniu Szkoła samodzielnego myślenia, które objęło uczniów trzech etapów kształcenia, jedno z zadań polegało na zinterpretowaniu wiersza Jana Twardowskiego Sprawiedliwość. Dokonano analizy jakościowej prac pod kątem przedstawionego w nich obrazu świata wartości i osobistych doświadczeń uczniów. Artykuł składa się z czterech części – w pierwszych trzech omówiono sposoby interpretacji wiersza na poszczególnych etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne). W ostatniej części bardziej szczegółowo omówiono dwie kategorie, które często pojawiały się w interpretacjach: miłość oraz wartości materialne.


An impression of the world of values and experiences based on student interpretation of Justice a poem by Jan Twardowski

This article is based on research conducted during The school of independent thinking, in which pupils at the three levels of education participated. In this study,students presented an interpretation of a poem by Jan Twardowski Justice. Qualitative analysis of essays was made to reflect an impression of the world of values and personal experiences which students referred to. The article consists of four parts – the first three are related to the various stages of education (primary, lower secondary and upper secondary). The final section discusses two categories which often appeared in student interpretations in more detail: love and material values.

Ewelina Strawa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

 

Zobacz podobne