wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

Celem artykułu jest opis umiejętności uczniów w zakresie stosowania podstawowych wykładników segmentacji tekstu. Zbadano 500 tekstów czwartoklasistów, szczególną uwagę przywiązano do dwóch kategorii tekstologicznych: akapitu i metatekstu, ponieważ właściwa segmentacja tekstu oraz wskazanie relacji między poszczególnymi jego częściami, wspomagają odbiorcę w interpretacji wypowiedzi. Z analizy wynika, że blisko połowa badanych uczniów nie potrafi stosować środków metajęzykowych i odpowiedniej organizacji treściowo-graficznej akapitów w celu zwiększenia efektywności własnych wypowiedzi. Zauważenie konkretnych potrzeb uczniów może stać się wskazówką działań dydaktycznych nauczycieli


Graphic, textual and meta-textual indicators of student text segmentation

The purpose of this article is to describe student abilities to use basic indicators of text segmentation. The author pays attention in particular to two text categories: paragraph and meta-text, because appropriate text segmentation and an indication of the relation between its parts can help the reader to interpret text. An analysis of 500 texts written by 10-year-old students makes it possible to state that almost a half the students were not aware that the application of meta-language and appropriate textual and graphic organisation of paragraphs can improve the effectiveness of their self expression. Noting particular needs of students might be an appropriate stimulus for teachers to use suitable classroom intervention..

Anna Tabisz, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski

 

Zobacz podobne