wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Decentralizacja edukacji, podobnie jak decentralizacja wszelkich usług publicznych, wiąże się z ryzykiem zwiększenia nierówności między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ponoszonych nakładów i jakości usług. W większości państw próbuje się temu zaradzić poprzez ustanowienie krajowych standardów usług edukacyjnych oraz redystrybucję środków finansowych, która pozwala zneutralizować wpływ terytorialnych zróżnicowań bazy podatkowej. Niniejsze opracowanie poświęcone będzie analizie skutecznościowych działań w przypadku Polski. W pierwszej części, na podstawie danych panelowych na poziomie gmin, pokazujemy, że mimo różnych instrumentów wyrównawczych stosowanych przez rząd centralny, lokalna baza podatkowa w znaczącym stopniu wpływa na wysokość nakładów przeznaczanych na edukację gimnazjalną. W części drugiej porównujemy liczbę i charakter przedmiotowy godzin lekcyjnych w gimnazjach położonych w najbiedniejszych i najbogatszych gminach. Wedle naszych ustaleń czas nauczania dla uczniów z najbiedniejszych i najbogatszych środowisk nie jest istotnie różny. Nie występują także znaczące różnice wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Biedne i bogate gminy różnią się natomiast zakresem indywidualnego wsparcia dla uczniów.


Territorial inequity in the decentralised education system of educational inputs. Evidence from Poland

Decentralisation of education, as for any other public service, is associated with the risk of increasing spatial inequality with respect to the inputs and the quality of the service. Most countries try to prevent a rise in inequality by establishing national standards for educational services and through redistribution of financial resources for neutralisation of the effect of an uneven local tax base. This study investigates the effectiveness of these measures in Poland. Using panel data at a municipal level, it was shown that, despite the various compensatory instruments employed by central government, the local tax base significantly influences local spending on lower secondary schools. Average teaching time and additional services offered to students in the poorest with the most affluent Polish municipalities were compared. The findings showed that teaching time in the rich and poor local school systems did not significantly vary. There was no significant difference in the mean teacher hourly wage. The more affluent and poorer municipalities do however differ with respect to individual support and additional services offered to students.

Mikołaj Herbst, Anna Wojciuk, Zespół Analiz Średniookresowych, Instytut Badań Edukacyjnych

  

Zobacz podobne