wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Większość stosowanych w Polsce testów osiągnięć szkolnych pozbawionych jest mocnego uzasadnienia swojej trafności w postaci szczegółowej dokumentacji. Sytuacja ta wpływa negatywnie na rozwój metodologii konstrukcji tych narzędzi. Artykuł stanowi opis zestawu trzech standaryzowanych testów osiągnięć szkolnych TOS3 wykorzystanych w ramach dwóch badań. Testy te służą pomiarowi osiągnięć szkolnych z obszaru edukacji polonistycznej i matematycznej uczniów kończących I etap edukacyjny. W artykule przedstawiono proces konstrukcji testów osiągnięć z wykorzystaniem modelu Rascha (szczególnego przypadku jednoparametrycznego modelu IRT). Udokumentowano także trafność i rzetelność TOS3, wykorzystując wyniki dwóch reprezentatywnych badań (N > 5000). Artykuł pokazuje korzyści wynikające z wykorzystania modelu pomiarowego podczas budowy narzędzi. Opisane doświadczenia mogą być źródłem wskazówek dla twórców przyszłych testów osiągnięć szkolnych w Polsce.


TOS3 school achievement tests – a set of three tests developed using the Rasch measurement model


Lack of detailed documentation on the majority of achievements tests used in schools in Poland has been a barrier to adequately establish their validity. This has presented an impediment to the development of such tests in Poland. The article contains the description of a set of three standardised school achievement tests, TOS3, which were used in two separate studies. The TOS3 tests were designed to measure school achievement in language (Polish) and mathematics after the first three years of school. The article describes the development of the tests using the Rasch measurement model (a special case of the 1PL IRT model). The validity and reliability of the TOS3 tests is also documented, based on the results of the two representative studies (N > 5000). The article describes the benefits of a choice of a measurement model at the stage of test development. The described methodology of TOS3 tests development may be of value to creators of future achievement tests in Poland.

Aleksandra Jasińska, Michał Modzelewski,Instytut Badań Edukacyjnych