wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Publiczne uczelnie wyższe, podobnie jak organizacje komercyjne, muszą dbać o efektywność funkcjonowania. W artykule został przedstawiony model pomiaru i oceny efektywności względnej uczelni technicznych. Analizę przeprowadzono wśród 18 uczelni, wykorzystując metodę złożonych wskaźników i model SBM Data Envelopment Analysis. Zdefiniowano 14 wskaźników wpływających na efektywność dla pięciu obszarów funkcjonowania uczelni: badań naukowych, dydaktyki, rozwoju kadr naukowych, jakości procesów kształcenia oraz finansowania ze środków publicznych. Na podstawie wyników wskazano jednostki nieefektywne oraz kierunki zmian, które pozwolą im osiągnąć pełną efektywność. Zastosowane metody pozwoliły uwzględnić w ocenie efektywności łączne oddziaływanie wszystkich istotnych czynników opisujących podstawowe usługi świadczone przez uczelnie.


Application of composite indicators and nonparametric methods to evaluate and improve the efficiency of the technical universities

Publicly funded universities, like commercial organizations are obliged to ensure their efficiency This article presents a model to measure and assess the relative efficiency of technical universities. The analysis was performed using publically available data from 2011 for 18 universities using the Composite indicators method and the SBM Data Envelopment Analysis model. Fourteen indicators for efficiency were defined in the five areas of the university performance: research, teaching, scientific staff development, quality of teaching processes and public funding. inefficient units were identified, based on their calculated efficiency scores and the directions for change to allow them to reach greater efficiency were suggested. Methods used to assess efficiency allowed the combined effect of all relevant factors to be taken into account which described the basic operations of the university.

Andrzej Szuwarzyński, Bartosz Julkowski, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska Fa

    Wersja angielska

Zobacz podobne