wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W celu odpowiedzi na tytułowe pytanie poddano analizie dane z reprezentatywnej próbki 4451 uczniów w wieku 17–18 lat ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, pochodzące z krajowego badania towarzyszącego badaniu PISA 2006. Pozycję ucznia w rodzinie charakteryzowały dwie zmienne: kolejność urodzenia i liczba młodszego rodzeństwa. Postawiono cztery hipotezy: (1) osiągnięcia szkolne silniej kontroluje kolejność urodzenia niż liczba młodszego rodzeństwa, a wraz z rosnącą kolejnością urodzenia maleją (2) osiągnięcia szkolne, (3) prawdopodobieństwo wyboru szkoły niekończącej kariery oświatowej i (4) orientacja na porządek dorosłych. Hierarchiczne analizy regresji potwierdziły wszystkie hipotezy.


Is a large family detrimental to academic performance?

Data gathered in the country companion to PISA 2006 was analyzed to determine the influence of family size on educational performance. The representative sample consisted of 4451 pupils aged 17–18 from all types of secondary school in Poland. Two variables described a pupil’s position in the family: birth order and number of younger siblings. Four hypotheses were tested: (1) academic performance is more strongly determined by birth order than number of younger siblings and with increasing birth order there is a decrease in (2) performance, (3) the likelihood of choice of school which prepares for further education, and (4) orientation towards adult values. Hierarchical linear models confirmed the hypotheses.

Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych

  

Zobacz podobne