wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego roli klimatu uczenia się i zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych, w ujęciu teorii autodeterminacji, w kontekście procesu formowania się tożsamości. Badaniu poddano 75 uczniów będących w okresie dorastania (13–20 lat), uczących się w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których realizowany był tutoring. Posłużono się trzema kwestionariuszami: Kwestionariuszem klimatu uczenia się (LCQ), Skalą podstawowych potrzeb psychicznych (BPNS) oraz Skalą wymiarów rozwoju tożsamości (DIDS/PL). Wykazano, że spostrzeganie szkoły jako wspierającej autonomię ucznia oraz zaspokojenie potrzeby autonomii pozwala przewidywać większe natężenie podejmowania zobowiązań oraz identyfikacji z nimi, a niższe – eksploracji ruminacyjnej. Zaspokojenie potrzeby kompetencji okazało się natomiast istotne dla identyfikacji ze zobowiązaniami. Wykazano, że poczucie zaspokojenia potrzeb jest mediatorem pomiędzy klimatem uczenia się a wymiarami tożsamości. 


Learning climate perception, satisfaction of basic psychological needs and students’ identity in adolescence

The paper presents the results of a study into the role of learning climate perception, satisfaction of basic psychological needs (both embedded within self-determination theory) for the process of identity development. The study group consisted of 75 adolescent students (age 13–20), who came from schools implementing the tutoring method. Three questionnaires were used: Learning Climate Questionnaire, Basic Psychological Needs Scale and Dimensions of Identity Development Scale. The results showed that perception of learning climate as autonomy supportive and satisfaction of need for autonomy results in higher level of commitment and identification with it and lower level of ruminative exploration. Satisfying the need for competence was important for identification with commitment. The sense of needs satisfaction plays a mediating role between learning climate perception and identity dimensions.

Aleksandra Kram, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  

Zobacz podobne