wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania przeprowadzonego na grupie 373 uczniów trzech gimnazjów województwa wielkopolskiego – jednego w średnim mieście i dwóch w mniejszych miastach. Skupiono się na charakterystyce statusów tożsamości młodzieży uzyskanych w wyniku zastosowania analizy skupień metodą -średnich. Wyłoniono trzy statusy tożsamości: rozproszoną (32% uczniów), ruminacyjne moratorium (27%) i tożsamość osiągniętą (41%). Następnie sprawdzono za pomocą wielozmiennowej analizy wariancji, czy grupy młodzieży o różnych statusach tożsamości różnią się poziomem niedostosowania społecznego oraz doświadczania wstydu przy kontroli czynników ekonomiczno-demograficznych. Osoby o tożsamości rozproszonej charakteryzowały się wyższym poziomem niedostosowania rodzinnego oraz koleżeńskiego niż pozostałe. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem niedostosowania szkolnego oraz poziomu doświadczanego wstydu.

 

Identity status, social maladjustment and shame during early adolescence

Findings from research conducted in group of 373 students from three schools on characteristics of early adolescent identity emerged from cluster analysis. Three types emerged: diffused (32%), moratorium (27%) and achievement identities (41%). Analysis of variance (MANCOVA) showed that there was no significant difference between socio-demographic indicators (gender, socio-economic family status), level of social maladjustment and experience of shame for individuals according to identity status. Socialmaladjustment only differentiated at the level of family or colleagues – at a significant but moderate level in a group with diffused, moratorium and achievement identities.

Marta Molińska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  

Zobacz podobne