wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Celem przedstawionego w artykule badania była ocena podejścia nauczycieli wychowania fizycznego do zdrowotnych aspektów prowadzonego przez nich przedmiotu w kontekście nowych zadań wynikających z aktualnych przepisów oświatowych. W badaniu ankietowym wzięło udział 444 nauczycieli wychowania fizycznego i 1544 uczniów z klas maturalnych. Nauczyciele wysoko lokowali zdrowy styl życia i zdrowie wśród 13 celów wychowania fizycznego. Jednocześnie ok. 40% uczniów uznało, że nauczyciele nie są dla nich źródłem wiedzy o zdrowiu, a 15% uczennic i 19% uczniów stwierdziło, że nigdy nie słyszało o zdrowiu podczas lekcji wychowania fizycznego. Nauczyciel wychowania fizycznego nie jest wzorem zdrowego stylu życia dla ok. 32% dziewcząt i blisko 40% chłopców. Niezbędne wydaje się znowelizowane programów kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższych. Kompetencje w zakresie prowadzenia programów promocji zdrowia i metodyki edukacji zdrowotnej powinny zajmować znaczące miejsce w systemie kształcenia i doskonalenia tej grupy zawodowej. Szczególnie istotne wydaje się doskonalenie w zakresie metod i form organizacyjnych zajęć ruchowych, uwzględniających celowy przekaz informacji o zdrowiu – zwiększenie intelektualizacji procesu wychowania fizycznego.


Health as a relevant aim of physical education – theory and school practice

Assessment of physical education teachers’ approaches to health aspects of physical education lessons was the aim of the study in the context of objectives for new regulations in education – taking a leading role in health education. 1544 secondary school leavers and 444 teachers of physical education, were investigated. The method chosen for this research was diagnostic survey, a survey technique using questionnaires created by the European Association for Physical Education and the author. Examined teachers ranked the importance of the healthy aspects of physical education, a healthy life style and health in the hierarchy of the objectives of physical education. Approximately 40% of pupils reported that teachers were not a source of knowledge about health – as many as 15,4% of school-girls and 19,4% of school-boys claimed they had not encountered discussion of health during physical education. Teachers of this subject are not role models for healthy life styles according to 32% of school-girls and almost 40% of school-boys. It seems appropriate to revise universities’ training courses for future teachers of physical education. Competence in promoting health and health education should be prioritized for this group. Improving methods and organizing activities for the propagation of health information – increasing the weight of academic training as applied to physical education, seems to be especially important.

Paweł F. Nowak, Cezary Kuśnierz, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska

  

 


Zdrowie jako cel wychowania fizycznego – między teorią a praktyką szkolną

Zobacz podobne