wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Celem przedstawionego badania była diagnoza zdolności uczenia się uczniów kończących I i II etap edukacji. Szukano odpowiedzi na dwa pytania: (a) Jakie są właściwości zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej w zakresie wyróżnionych przez Joya P. Guilforda operacji: poznawanie, pamięć, ocenianie, wytwarzanie konwergencyjne i wytwarzanie dywergencyjne, a także zdolności warunkujących skuteczne uczenie się: zdolności czytania, zdolności matematyczne, zdolności pisania, kreatywności? oraz (b) Czy różnice indywidualne w zakresie właściwości zdolności uczenia się u dzieci związane są z płcią i wiekiem? W badaniu wykorzystano narzędzie SOI-Learning Abilities Test autorstwa Mary i Roberta Meekerów. Objęto nim 195 uczniów ostatniej klasy I i II etapu edukacji (klas 3 i 6). Wyniki pokazały, że różnice indywidualne w zakresie właściwości zdolności uczenia się w sposób istotny związane są z płcią i wiekiem dziecka. W każdej grupie wiekowej dziewczynki uzyskiwały znacznie lepsze rezultaty niż chłopcy. Rezultaty uczniów kończących II etap edukacji są zdecydowanie niższe niż uczniów kończących I etap edukacji. Pokazują ponadto, że potencjał zasobów i możliwości, ujawniony w diagnozowanych zdolnościach uczenia się uczniów klas 3, jest na kolejnym etapie wygaszany.


Learning ability of children completing the first and second stages of education

The aim of the study described was to diagnose learning abilities of children completing the first and second stages of education. The following research questions were refined: What are the characteristics of primary school pupil learning ability: (a) in the field of operations specified by J. P. Guilford: cognition, memory, evaluation, convergent and divergent production?; (b) in terms of special abilities determining effective learning: reading ability, mathematics ability, writing abilities, creativity?; and: Are individual differences in learning ability of children significantly associated with gender and age? The SOI-Learning Abilities Test invented by Mary and Robert Meeker was applied to 195 children, who had completed the first and second stages of education. The results showed individual differences in learning ability, which were significantly associated with gender and age. In each age group girls achieved significantly better results. Children finishing the second stage of education scored markedly lower than those finishing the first stage. Results from the 6 grade revealed that resource potential and capabilities, identified as learning abilities in third grade pupils had been lost. Further studies are needed to determine whether school offers learning conditions incompatible with developmental specificity and mechanisms for learning ability, or whether other sources should be investigated to confirm these findings.

Ewa Filipiak, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Zobacz podobne