wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w ramach międzynarodowego projektu „The profession of pre-primary teacher and primary teacher within a dynamic concept”. Celem było zidentyfikowanie czynności zawodowych wykonywanych przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawową metodą zbierania danych był dzienny pomiar czasu ich wykonywania, prowadzony na podstawie wypełnianych przez nauczycieli profesjografów – krótkich, retrospektywnych zapisów czasu trwania czynności związanych z pracą zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi. W badaniu wzięło udział 1077 nauczycieli, w tym 641 nauczycieli edukacji przedszkolnej i 436 nauczycieli klas 1–3 z Polski, Czech i Słowacji. Badanie prowadzone było w trzech etapach roku szkolnego. Wyniki ukazały złożoność, różnorodność, wielowymiarowość i wielopoziomowość praktyki edukacyjnej nauczycieli edukacji elementarnej. Analiza wykazała, że polscy nauczyciele obu etapów edukacji poświęcają mniej czasu niż ich koledzy z Czech i Słowacji na wykonywanie czynności zawodowych w tygodniu roboczym i kalendarzowym.


Activities of early childhood education teachers – an international comparative study

The article presents the results of a survey carried out within the framework of the international project: “The profession of pre-primary teacher and primary teacher within a dynamic concept”. The aim was to identify the activities of teachers working in early education. The primary method of data collection was from the self-reported timing of activities as recorded by teachers. Teachers maintained brief retrospective graphical records of their work-related activities both during and outside their working hours. The study involved 1077 teachers, including 641 teachers of grades 1–3 and 436 preschool teachers in Polish, Czech and Slovak schools. The study was conducted at three stages of the school year. The results highlighted the complexity, diversity, multi-dimensionality and multi-level educational practice of teachers in elementary education. Analysis showed that Polish teachers spent less time on both daily and weekly work-related activities than their Czech and Slovak counterparts.

Bronislava Kasáčová, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Mateja Bela
Ewa Filipiak, Ewa Lemańska-Lewandowska
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Zobacz podobne