wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Na podstawie wyników badania Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej podjęto w artykule próbę odpowiedzi na pytania: Jakie postawy wobec lektur szkolnych i pozaszkolnych deklarują uczniowie oraz jakie są uwarunkowania tych postaw? Jakie są różnice w postawach czytelniczych chłopców i dziewcząt? Jaką rolę w rozwijaniu czytelnictwa odgrywa internet i odbiór internetowych form twórczości? Jakie informacje, przydatne nauczycielom do motywowania do lektury, można znaleźć w rozprawkach gimnazjalistów na temat czytania? Podstawą analizy jakościowej były informacje uzyskane z ankiet oraz wywiadów (indywidualnych i grupowych) przeprowadzonych wśród uczniów, ich nauczycieli, opiekunów i bibliotekarzy. Wyniki wskazują na szanse przełamywania bezradności polonistów w zachęcaniu młodych ludzi (szczególnie chłopców) do lektury, poprzez poszukiwanie nowych mechanizmów motywacyjnych, uwzględniających potrzeby i pragmatyzm młodego pokolenia, a także jego przyzwyczajenie do interaktywności.


“Reading does not bite, but…” – secondary school pupil attitudes to literature

The article is drawn from interviews and a questionnaire survey conducted on lower secondary school pupils, their teachers, parents and librarians and from analysis of student essays on reading. It attempts to answer a few pivotal questions: What kind of attitudes are reported by lowe secondary school pupils to compulsory and non-compulsory literature, and what conditions those attitudes? What are the differences between the reading attitudes of boys and girls? What is the role of the internet in developing readership? What information useful for teachers to motivate pupils to read literature can be found in the students’ essays on perception of reading? Results point to the opportunity for a break-through for Polish language teachers to attract young people, particularly boys, to reading, by looking for new approaches to motivation which respect the needs and pragmatism of their generation and their familiarity with interaction.

Anna Janus-Sitarz, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

 

Zobacz podobne