wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty wprowadzono w Polsce nowy typ szkoły powszechnej – gimnazjum. Głównym celem wprowadzenia gimnazjów było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, podniesienie poziomu kształcenia oraz przedłużenie o rok powszechnego nauczania. Gimnazja w zamyśle reformatorów miały być samodzielnymi szkołami w nowych, dobrze wyposażonych budynkach lub szkołami funkcjonującymi przy istniejących liceach ogólnokształcących. Po 16 latach funkcjonowania nowego typu szkoły wykształciły się cztery typy ustrojowe gimnazjum: gimnazjum samodzielne, gimnazjum zbiorcze w zespole ze szkołą podstawową, gimnazjum w zespole ze wspólno obwodową szkołą podstawową i gimnazjum ze szkołą ponadgimnazjalną. W artykule analizujemy różnice między sposobami organizacji poszczególnych modeli gimnazjum, wyniki edukacyjne uczniów do nich uczęszczających oraz zróżnicowanie przestrzenne występowania modeli. Wyniki pokazują, że chociaż gimnazja funkcjonujące przy szkołach ponadgimnazjalnych mają średnio najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego, najwyższą efektywność nauczania osiągają gimnazja w zespołach ze wspólno obwodowymi szkołami podstawowymi.


Institutional models of lower secondary school in Poland

In 1999, as a result of education system reform, a new type of lower secondary school, called “gymnasium”, was introduced in Poland. The main objective of introduction of gymnasium was to equalize education opportunities to rural youth, improve the level of education and extend general education by one year. The reformers foresaw gymnasiums as an independent school, located in new, well-equipped buildings, or as schools functioning alongside existing secondary schools. After 16 years of operation, four institutional models of gymnasium evolved: independent gymnasium, gymnasium together with a primary school with either the same or more narrow catchment area, and gymnasium together with upper secondary school. The article investigates differences in the organizational characteristics for each model of gymnasium, educational outcomes from different types of school, and their spatial distribution.

Jan Herczyński, Aneta Sobotka, Instytut Badań Edukacyjnych

pdf

Zobacz podobne