wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Polskie szkoły są coraz częściej wyposażane w nowoczesne technologie. Rosnąca popularność takich narzędzi dydaktycznych, a także ogromne możliwości ich zastosowania, skłoniły nas do zbadania, czy w polskich gimnazjach korzysta się z dostępnych tablic interaktywnych oraz jakie czynniki wpływają na zróżnicowaną częstotliwość wykorzystywania tablic podczas lekcji. Zbadano ponadto, jakie cechy szkoły i nauczycieli wpływają na częstsze korzystanie przez nich z takich narzędzi dydaktycznych podczas lekcji. Analizę wykorzystania tablic interaktywnych w gimnazjach przeprowadzono na podstawie danych zebranych w dziewięciu celowo dobranych powiatach w ramach projektu Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce oraz danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej i Banku Danych Lokalnych. Wyniki wskazują, że oprócz wyposażenia w infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną, istotne są również cechy nauczycieli i systemów motywacyjnych danej szkoły. Te czynniki wyjaśniły część zaobserwowanego zróżnicowania w wykorzystaniu tablic interaktywnych w szkołach.


The use of information and communication technologies in lower secondary schools

The school infrastructure in Poland, especially related to use of information and communication technologies (ICT) constantly improves, however the question remains whether this improved access translates into more frequent use of interactive whiteboards (IWB) at schools? The aim of this paper is to analyse the school and teachers’ characteristics related to the frequency of IWB use in school. The growing popularity of this device, as well as the large possibility of its application led us to reflect on whether there is a variation in the use of this equipment among lower secondary schools in nine studied counties and what the main drivers of the IWB usage are. The use of IWB is analysed from the students’ perspective, based on data collected in the project A study on the economic determinants for objectives and guidelines on allocation of private and public education spending in Poland (BECKER) with additional use of data from Education Information System and Local Data Bank. Results of our analysis indicate that frequency of interactive whiteboards usage is related to the size and quality of ICT infrastructure in school. We also find that teachers’ characteristics and the incentive system in school play an important role in explaining the use of ICT at classroom, additionally these characteristics explain part of the between school variation in use of ICT in studied counties.


Małgorzata Kłobuszewska, Magdalena Rokicka, Instytut Badań Edukacyjnych

pdf 

Zobacz podobne