wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Celem przedstawionych analiz jest ocena dopasowania podziału pomiędzy gminy części oświatowej subwencji ogólnej do kosztów dostarczania usług edukacyjnych. W artykule zarysowano problematykę związaną z podziałem subwencji oświatowej pomiędzy gminy, opisano wagi stosowane w algorytmie podziału subwencji oświatowej, skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. i omówiono konsekwencje wynikające ze stosowania wag wiejskich, które mają stosunkowo duży wpływ na podział środków. W ostatniej części wprowadzono miarę nieefektywności algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej i zastosowano ją do oceny podziału środków subwencyjnych pomiędzy gminy. Miara ta pozwala m.in. ilościowo ocenić efekt zmian wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. Zaproponowano możliwe korekty wag algorytmu pozwalające na redukcję nieefektywności i zjawiska tzw. przewrotnej motywacji organów prowadzących szkoły. W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski wynikające z analiz.
 

The adequacy of the division of education subsidy between local territorial units – an assessment

The analysis presented in this article assesses the fit of the education subvention allocation among the first tier of local governments in Poland (gminas) to the costs of providing education. The first part of the paper describes the weights used in the algorithm that divides the education subvention among gminas, focusing on the changes implemented in 2015. The paper then discusses the consequences resulting from the so-called rural weights, which have a relatively large impact on the allocation of founds. A major part of the paper introduces a measure to determine the inefficiency of the division of fund among gminas. this measure allows a quantitative assessment to be made of the effects of changes introduced to the formula in 2015. Possible corrections of the weights are proposed, which allow the inefficiencies and perverse incentives of local school authorities to be reduced.


Jan Herczyński, Instytut Badań Edukacyjnych
Joanna Siwińska-Gorzelak, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

pdf