wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Mitem psychologicznym nazywa się niezgodne z dostępną wiedzą naukową przekonanie dotyczące psychiki lub zachowania. Zagadnienie to wydaje się szczególnie ważne w odniesieniu do osób, które zawodowo zajmują pracą z ludźmi (np. psychologowie, psychoterapeuci) lub kształcą się w tym kierunku (studenci psychologii). W polskiej literaturze brakuje badań dotyczących tego problemu. Skłoniło to autorów do analizy rozpowszechnienia mitów wśród studentów psychologii. W badaniu wzięło udział 241 osób. Badani zostali proszeni o określenie prawdziwości danego twierdzenia, stopnia pewności oraz ewentualne określenie źródła swojej wiedzy na dany temat. Wyniki wskazują na duże rozpowszechnienie mitów psychologicznych wśród studentów psychologii, przy czym różnica między studentami rozpoczynającymi a kończącymi naukę jest niewielka. Może to świadczyć o potrzebie uzupełnienia programów studiów psychologicznych oraz może dowodzić trwałości mitów psychologicznych.


Psychology myths among psychology students

A psychology myth is a belief concerning the psyche or behaviour that is contradictory to accessible scientific knowledge. This issue is especially important in reference to human behavior specialists (i.e. psychologists, psychotherapists) or students of such disciplines. There are no studies concerning this issue in Polish literature, which inspired the authors to analyse the dissemination of such myths among psychology students. 241 psychology students participated in the study. They were asked to determine the veracity of a given statement, the degree of certainty and eventually, to name the source of their knowledge on the given issue. Results show a high degree of the dissemination of psychology myths among psychology students, with little difference between first year and last year students. This may indicate a need to supplement psychology study programmes and serves as evidence of the persistence of psychology myths.


Joachim Kowalski, Piotr Litwin, Daniel Pankowski, Anna Cierpka, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

pdf 

Zobacz podobne