wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule dokonano oceny trafności nauczycielskiej diagnozy przesiewowej ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się czytania i pisania. Rozpoznanie tego zaburzenia (dysleksji) w jak najwcześniejszym stadium rozwoju dziecka jest warunkiem powodzenia interwencji, która może zapobiec trudnościom w nauce szkolnej lub ograniczyć je. Warunkiem dobrej przesiewowej oceny jest – zgodnie z założeniami diagnozy opartej na dowodach empirycznych – stosowanie narzędzi o wysokich parametrach psychometrycznych, bazujących na aktualnej wiedzy teoretycznej i danych empirycznych. W artykule omówiono Skalę prognoz edukacyjnych oraz przedstawiono badania wskazujące na trafność tego narzędzia. Wyniki obserwacji nauczycielskich zestawiono z pomiarami dokonanymi przez specjalistów z zastosowaniem wystandaryzowanych testów czytania i pisania. Rezultaty analiz dowodzą, że nauczyciele mogą trafnie identyfikować dzieci z grupy ryzyka dysleksji, zarówno rodzinnego, jak i ocenianego na podstawie wskaźników behawioralnych (poziom czytania).

 
Validity of screening for risk of specific learning disabilities in reading and spelling with the use of the Educational Prognosis Scale

The purpose of this article is to assess the validity of screening, as performed by teachers,  for the risk of specific learning disabilities . The diagnosis of specific learning disabilities at the earliest possible stage of a child’s development is a prerequisite for intervention success, which can prevent or limit future school difficulties. The condition of a good screening  according to evidence based assessment is  the use of tools with high psychometric properties, based on current theoretical and empirical data. In this article we describe the SPE IBE Educational Prognosis Scale and research demonstrating the validity of this tool. The results of observations of teachers were compared with measurements made by specialists using standardized tests of reading and writing. The results of the analysis show that teachers can accurately identify children at risk of specific learning disabilities.

Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Instytut Badań Edukacyjnych
Wojciech Błaszczak, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pdf 

Zobacz podobne