wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Przedmiotem analiz przedstawionych w artykule są czynniki decydujące o preferencjach radnych wobec decentralizacji oświaty. Zbadano, czy decentralizacja w obszarze polityki oświatowej jest priorytetem dla władz lokalnych pod względem zarówno indywidualnych cechy radnych, jak również charakterystyk gmin. W badaniu empirycznym opartym na modelu logitowym wykorzystano dane zebrane w ramach Badania ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce oraz dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych i Ministerstwa Finansów. Wyniki wskazują, że oprócz czynników związanych z sytuacją finansową gminy (poziom autonomii wydatkowej i zamożności) oraz cechami mieszkańców (wykształcenie, stopa bezrobocia) na preferencje wpływa posiadanie przez radnego dziecka w wieku szkolnym.
                                         

Analysis of councillors’ attitudes towards the centralization and decentralization of education in Poland

The article analyses the factors determining the preferences of local councillors to the decentralization of education. The question of whether the decentralization of education policy is a priority for local authorities is examined. Both the individual features of the councillors as well as the characteristics of the municipalities. were taken into account The empirical study was based on a logit model and used data collected in a survey, which was part of the BECKER project (A study on the economic determinants for objectives and guidelines on allocation of private and public education spending in Poland), as well as data from the Local Data Bank and the Ministry of Finance. The results indicate that in addition to factors related to the financial situation of the municipality (level of spending autonomy and wealth) and the characteristics of citizens (education, income), preferences are influenced by the fact that a councillor has a child of school age.

Agnieszka Kopańska, Grażyna Bukowska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

pdf