wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Nuda często jest kojarzona z edukacją na poziomie podstawowym lub średnim, jednak występuje również w środowisku akademickim. Przyznają to studenci, mniej chętnie pracownicy, jednak pojawiająca się okresowo nuda jest faktem. W artykule przedstawiono przegląd badań nad nudą w edukacji wyższej oraz wstępne wyniki jakościowego badania przeprowadzonego wśród pracowników dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Warszawskiego (indywidualne wywiady pogłębione, obserwacja uczestnicząca), dotyczącego nudy w środowisku akademickim. Omówiono sposoby postrzegania i definiowana tego zjawiska przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ich doświadczenia związane z odczuwaniem nudy w ramach pracy na uniwersytecie (działalność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjno-administracyjna).

Boredom in the university milieu

Boredom is frequently associated with primary or secondary education, however it is present in the university milieu as well. Students acknowledge this, university staff less willingly, but periodic boredom is a fact. This text briefly discusses the state of research on boredom in higher education and presents the preliminary results of a qualitative study conducted among teaching and research staff of the University of Warsaw (individual in-depth interviews, participant observation) on the phenomenon of boredom in the academic community. The article presents teachers’ perception and definition of boredom and their experiences with boredom resulting from their work at the university (research, teaching and organisational-administrative activities).

Mariusz Finkielsztein, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

pdf 

Zobacz podobne