wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Tematem artykułu są związki zachodzące między pozycją zajmowaną w sieci rówieśniczej oraz jej cechami strukturalnymi (spójnością, hierarchicznością) a preferencjami heterofilnymi, czyli częstością wskazywania osób odmiennej płci jako lubianych. W analizach wykorzystano dane pochodzące z badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie uczniów trzecich klas szkół podstawowych i przeprowadzono dwuczęściowe modelowanie wielopoziomowe. Wyniki wskazują, że: (1) preferencje heterofilne są stosunkowo rzadkie; (2) dziewczynki wykazują nieco wyższy ich poziom niż chłopcy; (3) preferencje heterofilne wiążą się z niską pozycją w ramach sieci rówieśniczej wśród chłopców, wśród dziewcząt taka zależność nie występuje; (4) oddziaływanie gęstości oraz scentralizowania sieci na poziomie klasy na preferencje heterofilne nie jest spójne; różnicuje się ono w zależności od tego, czy bierze się pod uwagę występowanie czy też natężenie tego zjawiska; dodatkowo jest ono odmienne wśród chłopców oraz dziewcząt. W artykule dyskutuje się potencjalne zmiany w funkcjach pełnionych przez preferencje heterofilne w okresie szkoły podstawowej.

Gender heterophily and its relationship to sociometric position and peer network characteristics in the third grade of primary school

In this study – based on a Polish nationwide, representative sample of third grade primary school pupils – we analysed the relationships between position within the peer network, its structural features (cohesion, hierarchy) and preferences for heterophily (PH), i.e. the frequency of choosing children of the other sex as liked. The analysis used two-part multi-level modelling. The results indicate that: (1) PH is relatively rare; (2) girls have a slightly higher PH level than boys; (3) PH is associated with a low position within peer networks among boys but not among girls; (4) the impact of network density and centralization (network measures at the class level) on PH is not consistent as it varies depending on whether the occurrence or intensity of PH is taken into account and it additionally differs for boys and girls. The article discusses potential changes in the functions performed by PH during primary school.


Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Instytut Badań Edukacyjnych

pdf 

Zobacz podobne