wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Od kilku dekad rośnie zainteresowanie obszarem edukacji całożyciowej. Na znaczeniu zyskuje m.in. edukacja dorosłych. Dla instytucji szkolnictwa wyższego jest to poważne wyzwanie: rosnące znaczenie nowych grup studentów wiąże się z potrzebą redefinicji dotychczasowych strategii funkcjonowania uczelni. Celem artykułu – obok przedstawienia uwarunkowań zachodzących procesów – jest wskazanie ram teoretycznych użytecznych do analizy aktywności i strategii działań szkół wyższych w odpowiedzi na to wyzwanie. Analiza strategii działań uczelni została oparta na teorii zależności od zasobów, która próbuje wyjaśnić zachowania organizacyjne w odniesieniu do dynamiki otoczenia. Teoria zakłada, że są one kształtowane przez dostępność zewnętrznych zasobów, a jedna ze strategii ich pozyskiwania wiąże się ze wzmacnianiem relacji z otoczeniem. Artykuł skupia się na obszarze zarządzania relacjami z absolwentami, będącymi odbiorcami różnych form kształcenia dorosłych.

Higher education and non-traditional students. The strategies of universities in the context of resource dependence theory – implications for research

For several decades now, there has been growing interest in lifelong learning, resulting in the increasing significance of adult education. This is creating major new challenges for higher education institutions – the growing importance of non-traditional students is forcing them to redefine their current strategies. The aim of this article, besides presenting the determinants of the processes that are occurring, is to indicate the usefulness of resource dependence theory in analysing the institutional activities (strategies) of higher education institutions in response to the growing importance of adult education. This theory explains organisational behaviour in the context of the dynamics of the external environment. It assumes that behaviour is shaped by the availability of external resources and defines the strengthening of relationships with external stakeholders as one of the strategies of gaining resources. Managing alumni relations will be discussed in the text, as this is a group of potential consumers of different forms of adult education.

Agnieszka Anielska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

pdf 

Zobacz podobne