wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule przenalizowano poziom i źródła segregacji ze względu na płeć przy wyborze kierunków studiów w Polsce. W celu wyjaśnienia różnic w wyborach kierunków kształcenia, jakie występują pomiędzy kobietami a mężczyznami, odwołano się do teorii socjalizacji i teorii racjonalnego wyboru. Wyniki otrzymane na podstawie danych pochodzących z badania Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19–30 lat dotyczących studiowania wskazują, że kobiety częściej niż mężczyźni wybierają kierunki kształcenia w zakresie zdrowia i opieki społecznej oraz nauk humanistycznych i sztuki; mężczyźni natomiast dominują na kierunkach technicznych – w zakresie technologii teleinformacyjnych, techniki, przemysłu i budownictwa. Wyniki oszacowań wielomianowego modelu logitowego pokazały, że zgodnie z przesłankami teoretycznymi na wybór kierunku studiów ze względu na poziom segregacji wpływają poziom i kierunek wykształcenia rodziców oraz dotychczasowe wyniki edukacyjne.


Sex segregation in the choice of field of study in higher education

The paper examines the level and the sources of gender segregation in the choice of the field of study in higher education in Poland. To explain the differences in men’s and women’s choices of higher education fields of study, the analysis uses socialisation and rational choice theories. The results obtained with data from the survey Social and economic determinants of higher education choices among people aged 19–30 show that women are more likely than men to choose education, health and welfare, as well as the arts and humanities; men in turn dominate in technical fields – particularly in information and communication technologies, engineering, manufacturing and construction. The results obtained from the estimation of the multinomial logit model reveal that in line with the theoretical predictions, the choice of the field of study with respect to segregation level is determined both by the level and the field of parents’ education, as well as individual education achievements.

Ewa Cukrowska-Torzewska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

pdf
 

Zobacz podobne