wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W artykule została podjęta kwestia wpływu transnarodowej mobilności rodziców na osiągnięcia edukacyjne ich rezydentnych dzieci. Wyniki badań opisywanych w międzynarodowej literaturze nie są jednoznaczne, co wynika ze zróżnicowania wskaźników sukcesu edukacyjnego, specyfiki systemów edukacyjnych i struktury zmiennych niezależnych oraz pośredniczących uwzględnianych w analizach. Polskie badania opierają się niemal wyłącznie na nielosowych próbach nauczycieli i dyrektorów oraz nielicznych, regionalnych badaniach prowadzonych na próbach uczniów. W artykule wykorzystano dane zebrane w 2014 r. w ramach badania sondażowego przeprowadzonego na ogólnopolskiej losowej próbie 4169 uczniów w wieku 10–19 lat. Uzyskane wyniki wskazują na niekorzystny wpływ migracji pojedynczych rodziców (szczególnie matek) w przypadku uczniów szkół podstawowych na wyniki oceniania wewnątrzszkolnego. W tej kategorii wieku wpływ jest porównywalny z dziedziczonym statusem wykształceniowym, lecz praktycznie zanika w starszych kohortach.


Migration and education: does transnational parenthood influence the educational achievements of resident children?

This paper examines influence of the transnational mobility of parents and caregivers on the educational achievements of their non-mobile children. The research results described in the international literature are not unequivocal, which is due to the varied indicators of educational success, the specificity of national education systems, and the structure of the independent and intervening variables used in the analyses. Studies conducted in Poland are mainly based on non-random samples of teachers and principals, and there are only a few regional studies of students. This paper is based on data gathered in a 2014 survey on a nationwide, random sample of 4169 students aged 10–19. The outcomes indicate an adverse influence of the migration of single parents (particularly mothers) on the achievements of students from primary schools. In this age bracket, the influence is similar to the effect of inherited educational status, but it practically disappears among older students.

Bartłomiej Walczak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

pdf
 

Zobacz podobne