numery na strone

wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Strategie uczelni wobec studentów dorosłych w świetle teorii zależności od zasobów

Od kilku dekad rośnie zainteresowanie rozwojem uczenia się przez całe życie. Na znaczeniu zyskuje m.in. edukacja dorosłych. Dla instytucji szkolnictwa wyższego stanowi to poważne wyzwanie – rosnące znaczenie nowych grup studentów wiąże się z potrzebą przedefiniowania dotychczasowych strategii funkcjonowania uczelni. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań zachodzących procesów w ujęciu teorii zależności od zasobów oraz wyników analizy aktywności i strategii szkół wyższych w odpowiedzi na wzrost znaczenia kształcenia dorosłych. Teoria zależności od zasobów próbuje wyjaśnić zachowania organizacyjne w odniesieniu do dynamiki otoczenia. Zakłada, że są one kształtowane przez dostępność zewnętrznych zasobów, a jedna ze strategii ich pozyskiwania wiąże się ze wzmacnianiem relacji z otoczeniem. W artykule skupiono się na obszarze zarządzania relacjami z absolwentami, będącymi odbiorcami różnych form kształcenia dorosłych.


Higher education towards non-traditional students. University strategies in the light of resource dependence theory – implications for research

From a few decades we have noticed growing pressure on development of lifelong learning, including adult education. It creates new major challenge for higher education institutions – growing importance of so-called non-traditional students forces redefinition their current strategies. The aim of this article, beside synthetic mentioning determinants of occurring processes, is to indicate the theoretical framework of resource dependence theory useful for analysis of the institutional activity (strategies) of higher education institutions in response to the growing importance of the adult education. This theory explains organizational behaviour with reference to dynamics of the external environment. It assumes that the behaviour is shaped by availability of external sources and define strengthening the relationships with external stakeholders as one of the strategies of gaining sources. In the text will be discussed an area of managing alumni relations, because this group contains potential consumers of different forms of adult education

Agnieszka Anielska
, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zobacz podobne