wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2020 okladka
wyszukiwarka
 
Dlaczego można się spodziewać, że edukacja zróżnicowana ze względu na płeć może przynosić lepsze efekty kształcenia niż koedukacja? W artykule przedstawiono uzasadnienia teoretyczne i nieliczne próby weryfikacji mechanizmów oddziaływania edukacji prowadzonej w grupach jednorodnych płciowo na wyniki uczniów. Tekst uzupełnia literaturę przedmiotu, która do tej pory ogniskowała się na próbach dostarczenia jednoznacznych rozstrzygnięć na korzyść jednorodnej lub mieszanej płciowo formy organizacji nauczania.

 
Theoretical bases of single-sex education

Why could we expect that single-sex education may lead to better educational results than coeducation? The article presents the available theoretical justifications for single-sex education along with the rare attempts of their empirical validation. Such a description fills a gap in the literature on this topic, which has so far mainly focused on reporting effects to support claims about the advantages of one over the other form of schooling, while missing an exploration of the mechanisms of how a single- or mixed-sex learning environment may influence academic achievement as well as other school outcomes.


Maciej Koniewski, Robert Mazelanik, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński


pdf

Zobacz podobne