wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2020 okladka
wyszukiwarka
 
Kształtowanie się pojęć geometrycznych w umyśle człowieka jest procesem wieloletnim. Dzieci, już w przedszkolu, w wyniku osobistych doświadczeń tworzą pewne intuicje i zarysy pojęć geometrycznych. Te pierwotne myślowe reprezentacje ulegają wielokrotnym modyfikacjom i w rezultacie prowadzą do wytworzenia się abstrakcyjnych, matematycznie dojrzałych pojęć. Tak się dzieje, gdy edukacja matematyczna jest prowadzona prawidłowo. Bywa jednak, że nauczyciele nie potrafią wspomagać ucznia w tworzeniu, a potem w modyfikowaniu powstałych już reprezentacji pojęć geometrycznych. O tym, że niektórzy studenci – przyszli nauczyciele matematyki – sami nie posługują się dojrzałymi pojęciami geometrycznymi i często utożsamiają samo pojęcie z jego graficzną reprezentacją, przekonano się, prowadząc zajęcia z dydaktyki matematyki. Co więcej, próby modyfikacji tych źle ukształtowanych pojęć skończyły się fiaskiem. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, dlaczego tak trudno jest zmodyfikować źle ukształtowane pojęcia geometryczne studentów specjalności nauczycielskiej, rozpoczynających studia na kierunku matematyka.


Difficulties in modifying incorrectly developed cognitive representations of geometric concepts among future teachers

The process of developing cognitive representations of geometric concepts in the human mind takes many years. Children, as early as the period of pre-school, have already developed some intuition and overview about geometric concepts resulting from their own experiences. Primary cognitive representations undergo multiple modifications and, as a result, lead to the development of a number of abstract and mathematically mature concepts, which is what happens if mathematics education is managed properly. However, sometimes teachers are not able to help student in developing and later, in modifying already established cognitive representations of geometric concepts. When conducting lessons on the didactics of mathematics, I had the opportunity to discover the fact that some future teachers do not possess mature cognitive representations of geometric concepts themselves, and quite often identify a certain concept only with its graphic representation. What is more, attempts to modify incorrectly developed cognitive representations ended in a fiasco. This article explains why it is so difficult to modify incorrectly developed cognitive representations of geometric concepts of students, who are to become future teachers.


Monika Czajkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej


pdf

Zobacz podobne